• Bel ons 078 - 6 111 040

Veelgestelde vragen over Re-integratie

Home » Q&A » Over re-integratie

Over re-integratie

 • Mijn werknemer is al een tijd ziek, hoe kan People in Place u hierin ondersteunen?Open of Dicht

  Wij adviseren u een zieke medewerker zo snel mogelijk te laten oriënteren op arbeidsmogelijkheden bij een andere werkgever wanneer blijkt dat terugkeer naar eigen werk niet haalbaar is. De duur van de werkloosheid en/of de inactiviteit is namelijk een van de grootste beperkingen om door te stromen in een andere functie. Een re-integratiebureau kan uw medewerker begeleiden en het proces verkorten. 

 • Waarom kies ik als werkgever voor People in Place?Open of Dicht

  Onze begeleiding bestaat veelal uit een oriëntatie op beroepsmogelijkheden voor de werknemer bij een andere werkgever, sollicitatietraining en intensieve bemiddeling. People in Place staat voor maatwerk, waarbij we kijken naar de unieke situatie van uw werknemer. Daarbij zijn we goed op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving rondom de Wet Verbetering Poortwachter. Om uw werknemer goed te ondersteunen bij terugkeer in het arbeidsproces, bent u gehouden aan deze Wet. Het UWV zal controleren of u zich als werkgever aan uw verplichtingen heeft gehouden. Zo ondersteunen we u als werkgever bij een goede dossieropbouw om een UWV loonsanctie te voorkomen.

  Verder denkt een re-integratiebureau niet alleen mee met u maar ook met uw medewerk(st)er. Zo kunnen wij uw medewerk(st)er helpen met het vinden van een passende baan die aansluit bij de kennis, vaardigheden en mogelijkheden. Niet alleen het vinden van een baan, maar ook leerwerkplekken, stageplaatsen, cursussen of om- of bijscholing kunnen worden ingezet om uw medewerker van werk naar werk te helpen.  

  De dienstverlening van People in Place is niet alleen zeer uitgebreid, ook is deze door DNV getoetst in het kader van Blik op Werk. Meer informatie over People in Place? Bekijk de ‘over ons’ pagina. 

 • Hoe begeleid ik mijn zieke werknemer terug naar de eigen werkplek?Open of Dicht

  Belangrijk is dat het contact met de werknemer behouden blijft, de betrokkenheid zoveel mogelijk blijft bestaan en het contact met collega’s indien mogelijk onderhouden blijft (dit kan al door af en toe bij koffiepauze aanwezig te zijn). In een later stadium is het van belang dat er een gedegen re-integratieplan komt waarin stapsgewijs de terugkeer naar werk wordt besproken. Hierin wordt, vaak in overleg met bedrijfsarts, de opbouw in uren vermeld. Indien opbouw in eigen werk nog niet mogelijk is, kan ook gedacht worden aan arbeid op therapeutische basis. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Kennis van wet-  en regelgeving is dan ook erg belangrijk.Naast een goede vertrouwensrelatie met de werknemer zijn een open communicatie, transparantie en eerlijkheid met betrekking tot de mogelijkheden die er dan niet (meer) zijn van groot belang.

 • Hoe kan ik mijn zieke werknemer het beste begeleiden naar een andere werkgever?Open of Dicht

  Indien terugkeer naar eigen werk in een vroeg stadium niet meer haalbaar is, adviseert People in Place om uw medewerker zo snel mogelijk te laten oriënteren op zijn arbeidsmogelijkheden bij een andere werkgever (zie re-integratie 2e spoor traject). De duur van de werkloosheid en/of de inactiviteit is een van de grootste beperkingen om door te stromen in een andere functie. Bij de begeleiding dient u te beschikken over goede kennis van wet,- en regelgeving en de inzet van interne of extern skills om uw medewerker op een goede manier te begeleiden naar een aangepaste functie die aansluit op zijn of haar belastbaarheid. 

 • Hoe kan ik mijn zieke werknemer het beste begeleiden; ik ben eigen risicodrager, wat nu?Open of Dicht

  Wanneer u als werkgever eigen risicodrager bent, bent u als werkgever zelf verantwoordelijk voor de kosten van de uitkering van uw medewerker en van de mogelijke re-integratie. Tevens behoort u de werknemer te begeleiden bij de re-integratie. U kunt op drie mogelijke manieren eigen risicodrager zijn:

  • Eigen risicodrager bij arbeidsongeschiktheid (voor de WGA)
  • Eigen risicodrager bij ziekte (voor de Ziektewet)
  • Eigen risicodrager bij werkeloosheid (voor de WW)

  Bij het eigen risico dragen voor arbeidsongeschiktheid (WGA) heeft u verantwoordelijkheden en verplichtingen naar uw (ex) werknemer:

  • Betaling WGA-uitkering
  • Betaling Re-integratie
  • Begeleiding bij re-integratie d.m.v. scholing, sollicitatietraining en sollicitatie inspanningen
  • Erop toezien dat uw werknemer zijn wettelijke verplichtingen nakomt.

  Bij het eigen risico dragen bij Ziekte (Ziektewet) heeft u vele verantwoordelijkheden en verplichtingen naar uw (ex) medewerker. Voor deze (ex)werknemers heeft u de volgende handelingen:

  • U bereidt beslissingen over de ziektewet voor
  • U betaalt de ziektewet uitkering(en)
  • U zorgt voor verzuimbegeleiding en re-integratie naar passende arbeid
  • U houdt verzuimadministratie bij en doet ziek- en betermeldingen bij UWV.

  Bij het eigen risico dragen bij werkeloosheid (WW) heeft u de volgende plichten:

  • Wanneer uw medewerkers werkeloos worden, betaalt u de kosten van de WW-uitkering. UWV betaalt de uitkering aan uw werknemers.
  • U betaalt geen WW-premie. Wanneer uw medewerker een uitkering krijgt, brengt het UWV deze in rekening.
  • Bent u actief in de sector Overheid & Onderwijs? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van werkloze ex-werknemers. U bepaalt zelf of u het nodig vindt om middelen in te zetten om uw werknemer weer aan het werk te krijgen.
  • Wanneer uw werknemer (naast een WW-uitkering) een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, ondersteunt het UWV uw ex-medewerker wel bij de re-integratie.

  In alle gevallen kan People in Place het gehele re-integratietraject voor u uit handen nemen. Tevens adviseren wij uw medewerker over zijn/ haar mogelijkheden en houden wij u te allen tijde op de hoogte van zijn / haar voortgang. Ook fungeren wij als vaste contactpersoon tussen werkgever en werknemer. U weet dan precies bij wie u terecht kan.

  Ook bij verzuimbegeleiding en - administratie kunnen wij delen voor u uit handen nemen of u de juiste tools aanreiken ter ondersteuning van uw verzuimbeheer. 

 • Aan welke regels moet een werkgever zich houden?Open of Dicht

  Vanaf 1 april 2002 is de Wet Verbetering Poortwachter van kracht geworden met als doel verkorten van verzuim door snel en effectief ingrijpen. Als werkgever en/of werknemer zich niet houden aan de in de wet beschreven verplichtingen, volgen financiële sancties. U als werkgever moet er in de eerste plaats alles aan doen om ervoor te zorgen dat uw werknemer weer aan het werk gaat. Hierbij ligt de nadruk eerst op het zoeken naar mogelijkheden binnen uw bedrijf, later ook daarbuiten.

  Na twee jaar ziekte volgt de WIA-aanvraag. Het UWV beoordeelt dan of u als werkgever er alles aan heeft gedaan om uw werknemer weer aan het werk te krijgen. Legt u daarom alles goed vast in het re-integratieverslag. Als werkgever bent u verplicht om een bedrijfsarts of arbodienst in te schakelen bij de re-integratie. Het is van belang dat u regelmatig contact onderhoudt met hen om goed op de hoogte te blijven van de situatie van uw werknemer. U blijft namelijk eindverantwoordelijk.

  Meer informatie over plichten voor werkgevers bij re-integratie van zieke werknemers is te vinden op www.arboportaal.nl. 

People in Place is actief in de regio: