• Bel ons 078 - 6 111 040

Q&A (Veelgestelde vragen)

Home » Q&A

Over re-integratie

 • Mijn werknemer is al een tijd ziek, hoe kan People in Place u hierin ondersteunen?Open of Dicht

  Wij adviseren u een zieke medewerker zo snel mogelijk te laten oriënteren op arbeidsmogelijkheden bij een andere werkgever wanneer blijkt dat terugkeer naar eigen werk niet haalbaar is. De duur van de werkloosheid en/of de inactiviteit is namelijk een van de grootste beperkingen om door te stromen in een andere functie. Een re-integratiebureau kan uw medewerker begeleiden en het proces verkorten. 

 • Waarom kies ik als werkgever voor People in Place?Open of Dicht

  Onze begeleiding bestaat veelal uit een oriëntatie op beroepsmogelijkheden voor de werknemer bij een andere werkgever, sollicitatietraining en intensieve bemiddeling. People in Place staat voor maatwerk, waarbij we kijken naar de unieke situatie van uw werknemer. Daarbij zijn we goed op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving rondom de Wet Verbetering Poortwachter. Om uw werknemer goed te ondersteunen bij terugkeer in het arbeidsproces, bent u gehouden aan deze Wet. Het UWV zal controleren of u zich als werkgever aan uw verplichtingen heeft gehouden. Zo ondersteunen we u als werkgever bij een goede dossieropbouw om een UWV loonsanctie te voorkomen.

  Verder denkt een re-integratiebureau niet alleen mee met u maar ook met uw medewerk(st)er. Zo kunnen wij uw medewerk(st)er helpen met het vinden van een passende baan die aansluit bij de kennis, vaardigheden en mogelijkheden. Niet alleen het vinden van een baan, maar ook leerwerkplekken, stageplaatsen, cursussen of om- of bijscholing kunnen worden ingezet om uw medewerker van werk naar werk te helpen.  

  De dienstverlening van People in Place is niet alleen zeer uitgebreid, ook is deze door DNV getoetst in het kader van Blik op Werk. Meer informatie over People in Place? Bekijk de ‘over ons’ pagina. 

 • Hoe begeleid ik mijn zieke werknemer terug naar de eigen werkplek?Open of Dicht

  Belangrijk is dat het contact met de werknemer behouden blijft, de betrokkenheid zoveel mogelijk blijft bestaan en het contact met collega’s indien mogelijk onderhouden blijft (dit kan al door af en toe bij koffiepauze aanwezig te zijn). In een later stadium is het van belang dat er een gedegen re-integratieplan komt waarin stapsgewijs de terugkeer naar werk wordt besproken. Hierin wordt, vaak in overleg met bedrijfsarts, de opbouw in uren vermeld. Indien opbouw in eigen werk nog niet mogelijk is, kan ook gedacht worden aan arbeid op therapeutische basis. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Kennis van wet-  en regelgeving is dan ook erg belangrijk.Naast een goede vertrouwensrelatie met de werknemer zijn een open communicatie, transparantie en eerlijkheid met betrekking tot de mogelijkheden die er dan niet (meer) zijn van groot belang.

 • Hoe kan ik mijn zieke werknemer het beste begeleiden naar een andere werkgever?Open of Dicht

  Indien terugkeer naar eigen werk in een vroeg stadium niet meer haalbaar is, adviseert People in Place om uw medewerker zo snel mogelijk te laten oriënteren op zijn arbeidsmogelijkheden bij een andere werkgever (zie re-integratie 2e spoor traject). De duur van de werkloosheid en/of de inactiviteit is een van de grootste beperkingen om door te stromen in een andere functie. Bij de begeleiding dient u te beschikken over goede kennis van wet,- en regelgeving en de inzet van interne of extern skills om uw medewerker op een goede manier te begeleiden naar een aangepaste functie die aansluit op zijn of haar belastbaarheid. 

 • Hoe kan ik mijn zieke werknemer het beste begeleiden; ik ben eigen risicodrager, wat nu?Open of Dicht

  Wanneer u als werkgever eigen risicodrager bent, bent u als werkgever zelf verantwoordelijk voor de kosten van de uitkering van uw medewerker en van de mogelijke re-integratie. Tevens behoort u de werknemer te begeleiden bij de re-integratie. U kunt op drie mogelijke manieren eigen risicodrager zijn:

  • Eigen risicodrager bij arbeidsongeschiktheid (voor de WGA)
  • Eigen risicodrager bij ziekte (voor de Ziektewet)
  • Eigen risicodrager bij werkeloosheid (voor de WW)

  Bij het eigen risico dragen voor arbeidsongeschiktheid (WGA) heeft u verantwoordelijkheden en verplichtingen naar uw (ex) werknemer:

  • Betaling WGA-uitkering
  • Betaling Re-integratie
  • Begeleiding bij re-integratie d.m.v. scholing, sollicitatietraining en sollicitatie inspanningen
  • Erop toezien dat uw werknemer zijn wettelijke verplichtingen nakomt.

  Bij het eigen risico dragen bij Ziekte (Ziektewet) heeft u vele verantwoordelijkheden en verplichtingen naar uw (ex) medewerker. Voor deze (ex)werknemers heeft u de volgende handelingen:

  • U bereidt beslissingen over de ziektewet voor
  • U betaalt de ziektewet uitkering(en)
  • U zorgt voor verzuimbegeleiding en re-integratie naar passende arbeid
  • U houdt verzuimadministratie bij en doet ziek- en betermeldingen bij UWV.

  Bij het eigen risico dragen bij werkeloosheid (WW) heeft u de volgende plichten:

  • Wanneer uw medewerkers werkeloos worden, betaalt u de kosten van de WW-uitkering. UWV betaalt de uitkering aan uw werknemers.
  • U betaalt geen WW-premie. Wanneer uw medewerker een uitkering krijgt, brengt het UWV deze in rekening.
  • Bent u actief in de sector Overheid & Onderwijs? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van werkloze ex-werknemers. U bepaalt zelf of u het nodig vindt om middelen in te zetten om uw werknemer weer aan het werk te krijgen.
  • Wanneer uw werknemer (naast een WW-uitkering) een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, ondersteunt het UWV uw ex-medewerker wel bij de re-integratie.

  In alle gevallen kan People in Place het gehele re-integratietraject voor u uit handen nemen. Tevens adviseren wij uw medewerker over zijn/ haar mogelijkheden en houden wij u te allen tijde op de hoogte van zijn / haar voortgang. Ook fungeren wij als vaste contactpersoon tussen werkgever en werknemer. U weet dan precies bij wie u terecht kan.

  Ook bij verzuimbegeleiding en - administratie kunnen wij delen voor u uit handen nemen of u de juiste tools aanreiken ter ondersteuning van uw verzuimbeheer. 

 • Aan welke regels moet een werkgever zich houden?Open of Dicht

  Vanaf 1 april 2002 is de Wet Verbetering Poortwachter van kracht geworden met als doel verkorten van verzuim door snel en effectief ingrijpen. Als werkgever en/of werknemer zich niet houden aan de in de wet beschreven verplichtingen, volgen financiële sancties. U als werkgever moet er in de eerste plaats alles aan doen om ervoor te zorgen dat uw werknemer weer aan het werk gaat. Hierbij ligt de nadruk eerst op het zoeken naar mogelijkheden binnen uw bedrijf, later ook daarbuiten.

  Na twee jaar ziekte volgt de WIA-aanvraag. Het UWV beoordeelt dan of u als werkgever er alles aan heeft gedaan om uw werknemer weer aan het werk te krijgen. Legt u daarom alles goed vast in het re-integratieverslag. Als werkgever bent u verplicht om een bedrijfsarts of arbodienst in te schakelen bij de re-integratie. Het is van belang dat u regelmatig contact onderhoudt met hen om goed op de hoogte te blijven van de situatie van uw werknemer. U blijft namelijk eindverantwoordelijk.

  Meer informatie over plichten voor werkgevers bij re-integratie van zieke werknemers is te vinden op www.arboportaal.nl. 

Over outplacement

 • Wanneer speelt outplacement?Open of Dicht

  Outplacement wordt overwogen wanneer er werknemers moeten afvloeien of wanneer een werknemer niet goed meer functioneert en er geen andere functie voor hem of haar beschikbaar is. Outplacement kan ook plaats vinden wanneer er sprake is van een verstoring van de werkrelatie, wanneer een werknemer zelf aangeeft uitdaging te missen of wanneer er geen andere mogelijkheden zijn voor functiewijziging in het bedrijf. Als de relatie tussen werkgever en werknemer verslechterd is, kunt u outplacement uit handen geven. People in Place is een onafhankelijke partij die ook aandacht besteed aan ontslag. Daarnaast hebben wij expertise op het gebied van loopbaanbegeleiding en zijn wij op de hoogte van de laatste sollicitatietrends. Tot slot beschikt People in Place over een groot (regionaal) netwerk, hetgeen de kans op nieuw of ander werk voor uw medewerker vergroot. 

  De werkgever mag de kosten voor een outplacement traject in mindering brengen op de transitievergoeding. Dit moet dan wel schriftelijk overeengekomen zijn met de medewerker.

 • Indien ik twijfel aan outplacement, welke opties heb ik dan?Open of Dicht

  Bij twijfel adviseren wij als eerste om te achterhalen hoe het komt dat de medewerker zijn of haar bevlogenheid voor het werk is verloren. Ondersteuning en/of coaching kunnen de situatie ten goede keren (preventieve coahcing). Daarnaast kunt u kijken in hoeverre het contact met uw medewerker hersteld kan worden, bijvoorbeeld door middel van mediation. De mediator ondersteunt werkgever en werknemer bij verstoring van de communicatie, gebrek aan vertrouwen of bij escalatie. Een andere optie waar u voor kunt kiezen is loopbaancoaching. Aanleiding is vaak onvrede in de huidige functie of veranderingen in de organisatie waardoor de functie mede is veranderd. Veranderingen in lichamelijk of mentaal functioneren kunnen ook een reden zijn voor het bekijken van de huidige loopbaan en te zoeken naar mogelijkheden elders.Mochten de wegen al te ver uit elkaar zijn gegroeid, is afscheid nemen via outplacement de beste oplossing voor zowel werkgever als werknemer.

Over verzuimmanagement

 • Mijn medewerker heeft zich net ziek gemeld; wat kan ik doen?Open of Dicht

  U kunt contact opnemen met People in Place voor informatie over verzuimmanagement en dienstverlening door de ARBO. Daarnaast heeft People in Place diverse mogelijkheden om uw medewerkers te ondersteunen in hun terugkeer naar de werkvloer.

 • Hoe kan ik het verzuim van mijn medewerker beperken?Open of Dicht

  Het belangrijkste is snel handelen. Hoe eerder er een plan van aanpak wordt opgesteld, hoe beter dit voor uw medewerker is. Het re-integratie 1e spoortraject en re-integratie 2e spoortraject van People in Place kunnen over het algemeen veel eerder ingezet worden dan na het gebruikelijke eerste ‘wacht’ jaar. Ook goede kennis van wet- en regelgeving is van belang evenals het tijdig inschakelen van een arbeidsdeskundige en een bedrijfsarts.

  U kunt ook overwegen om een preventiecoach in te schakelen. Deze terugkeercoach brengt door middel van een gericht vragenprotocol in kaart wat de oorzaak is van het mentale verzuim, op grond waarvan er direct gerichte ondersteuning ingezet kan worden om het verzuim te bekorten. People in Place biedt een verzuimmanagement pakket aan bestaande uit de volgende onderdelen: verzuimpreventie, verzuimbegeleiding, de bedrijfsarts, case-management, verzuimtrainingen en het verzuimvolgsysteem. U kunt deze dienstverlening als totaalpakket inzetten of juist kiezen voor aparte onderdelen.

  Tot slot kunt u met uw medewerker werken aan zijn of haar duurzame inzetbaarheid door bijvoorbeeld tijdig loopbaancoaching aan te bieden.

 • Op welke wijze kan ik het verzuim van mijn medewerker het beste begeleiden en bewaken?Open of Dicht

  De laatste jaren is de focus verlegd van ziekteverzuim naar de preventie hiervan. Dit kan bewerkstelligd worden door bij uw medewerkers het belang van duurzame inzetbaarheid onder de aandacht te brengen. Hierbij is het goed om te kijken naar de persoonlijke flexibiliteit: hoe gaat men om met grote uitdagingen en veranderingen in het leven. Levensstijl, belastbaarheid, bewegen en betekenis van werk voor de medewerker zijn in deze context interessante onderwerpen.

 • Wat kan de casemanager voor mij betekenen, wanneer er gesproken wordt over verzuim?Open of Dicht

  Met de casemanager bieden wij u hulp en advies bij preventie en re-integratie van verzuimende werknemers. Binnen dit casemanagement besteden wij ter voorkoming van een UWV-sanctie ook aandacht aan de verplichtingen van de werkgever. Dit. Om het voor u overzichtelijk te houden maken wij gebruik van slechts een aanspraakpunt.

  Met casemanagement ondersteunen wij u samen met onze gespecialiseerde partners Onze dienstverlening bestaat uit:

  • monitoring van langdurig verzuim
  • controle van de WIA-beschikking
  • bezwaar en beroep tegen UWV-beschikkingen
  • re-integratiebeleid na toekenning WGA
  • proactief volgen van het WGA-dossier
  • Het ziek melden van een werknemer
  • het (gedeeltelijk) beter melden van een werknemer
  • het administreren van het verzuimdossier (vastleggen van documenten)
  • het volgen van verzuimdossiers 

Preventie Coaching

 • Wat heeft mijn werknemer nodig om snel terug te keren naar de eigen werkplek?Open of Dicht

  Regelmatig melden werknemers zich ziek met vage lichamelijke en stress gerelateerde klachten, terwijl er psychische problemen op de achtergrond spelen. Deze problemen zijn vaak complex doordat ze gerelateerd zijn aan het werk, de thuissituatie, de persoon zelf of een combinatie van deze factoren. Snel en helder inzicht in wat er speelt en de mogelijkheden tot interventie zijn voor zowel de werknemer als de werkgever van groot belang. Voor de werkgever zorgt dit voor inzicht in het herstelproces en voor de werknemer voor directe ondersteuning. Het ziekteverzuim kan op deze manier worden beperkt en de goede relatie tussen werknemer en werkgever blijft behouden. Bekijk de mogelijkheden van coaching

 • Vanaf wanneer kan ik een preventie coach inschakelen?Open of Dicht

  Mocht de betrokkenheid van uw werknemer verminderen, dan adviseren we u eerst een gesprek aan te gaan en te onderzoeken wat daaraan ten grondslag ligt. Indien het gaat om mentale problemen, kan de preventiecoach ingeschakeld worden. Ook als de medewerker door ziekte uitvalt, kan contact opgenomen worden met de preventiecoach. De coach kan een verhelderende rol spelen door duiding te bieden en aan te geven of behandeling door een psycholoog of psychiater nodig is. 

Werving & Selectie

 • Hoe faciliteert People in Place de Werving & Selectie van Personeel?Open of Dicht

  In samenwerking met Slagkracht Personeel zijn wij gespecialiseerd in het werven en selecteren van personeel. Op professionele wijze helpen wij personeel aan een (vaste) baan. De kandidaat kan zowel direct in dienst treden bij de opdrachtgever, als eerst op uitzendbasis (NBBU) werken. Dit is afhankelijk van de wensen van de kandidaat en de opdrachtgever. Bekijk voor meer informatie People in Jobs.

 • Op welke wijze selecteren jullie kandidaten voor mij?Open of Dicht

  U kunt er als opdrachtgever voor kiezen om nieuw personeel te werven via uitzending of detachering. Bij uitzenden worden arbeidskrachten ter beschikking gesteld aan een opdrachtgever. Dit wordt veelal gedaan op flexibele basis tegen een vooraf afgesproken tarief. Zowel de duur van de werkzaamheden, als het aantal uren per week is flexibel. Uitzenden via People in Place vindt plaats op basis van de NBBU voorwaarden. Ook is de NBBU-CAO op alle uitzendingen van toepassing. Bij detachering is er meer zekerheid dan bij uitzenden. Wij stellen een werknemer ter beschikking waarbij de duur van de werkperiode, het aantal te werken uren per maand en de vergoeding van tevoren zijn vastgelegd. Detachering vindt plaats voor een bepaalde tijd of voor een bepaald project.

  U kunt voor uitzenden of detacheren kiezen wanneer u snel wilt inspelen op veranderingen in de markt. Door de inzet van tijdelijk personeel kunt u snel en efficiënt inspelen op pieken en dalen in de werkdruk. 

 • Kunnen kandidaten ook getest worden? Is er een mogelijkheid tot een (uitgebreid) assessment?Open of Dicht

  Voor het testen van werknemers maken wij gebruik van een geautoriseerd testcentrum. Om goed inzicht te krijgen in de competenties en mogelijkheden van uw medewerkers binnen uw team/organisatie, bieden wij u de volgende testen aan; assessments, beroepsinteteressetest, intellectuele capaciteitentest, carrière-waardentest en / of de WPV test. Samenwerking tussen verschillende teamleden kan optimaal georganiseerd worden indien teamleden zich bewust zijn van eigen en elkaars competenties en valkuilen. Om de bevlogenheid van uw medewerker in kaart te brengen bieden wij tevens de mobiliteitstest en de duurzame inzetbaarheidstest aan. 

  Graag gaan wij met u in gesprek om aan te geven hoe wij dit willen aanpakken. Uiteraard kunnen diverse testen tevens worden ingezet bij onder andere loopbaanadvisering, selectie en outplacement.

 • Kan ik zelf naar kandidaten zoeken?Open of Dicht

  In onze kandidatenbank kunt u kandidaten zoeken voor de vervulling van een vacature binnen uw organisatie. Wanneer één van onze kandidaten uw interesse heeft gewekt, kunt u dit per e-mail of telefonisch aan ons kenbaar maken via info@peopleinjobs.nl of bel met één van onze medewerkers via 078 - 6111 040.

People in Place is actief in de regio: