• Bel ons 078 - 6 111 040

Home » Privacyreglement

Privacyreglement

People in Place heeft enerzijds een actief beleid op het punt van de bescherming en bewaking van de privacy van cliënten, en anderzijds een actief beleid op geheimhouding van bedrijfsinformatie.

Gegevens worden niet doorgegeven aan derden
People in Place draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie over cliënten, overgedragen door opdrachtgever (UWV, Gemeente, of overige derde partij ), ten behoeve van de uitvoering van het afgesloten contract geheim blijft en niet aan derden bekend wordt.

Onder “persoonlijke informatie” verstaan we: alle informatie die direct of indirect herleidbaar is tot natuurlijke personen.

Dit alles conform de Wet bescherming persoonsgegevens en het bepaalde hierover in de SUWI-wet. Tenzij dit van toepassing is voor het meten van klanttevredenheid/audit.of het verkrijgen van werk.

Persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan een (potentiële nieuwe) werkgever indien dit nodig is met het oog op een vaste-, tijdelijke- of proefplaatsing.

Derden krijgen dan toegang tot de persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening en zijn op gelijke wijze als de gebruikers van de persoonsgegevens gehouden aan de geheimhoudingsplicht en de inhoud van dit reglement.

Tevens zal de bedrijfsinformatie, die door opdrachtgever wordt verstrekt uitsluitend voor het doel bestemd zijn waarvoor de bedrijfsinformatie is overgedragen.

Onder “bedrijfsinformatie” verstaan we: alle informatie die betrekking heeft op bedrijven, instellingen of andersoortige organisaties.

Cliënt gegevens worden deels op schrift/dossier en in ons automatiseringsbestand bewaard. Indien de cliënt inzage wil in zijn /haar gegevens, kan hiervoor een afspraak gemaakt worden. De registratie is nooit strijdig met de wet, de openbare orde of goede zeden. Mochten er verkeerde feiten in het dossier staan, dan heeft de cliënt recht op dat deze worden gecorrigeerd.

People in Place zal bij beëindiging van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst, alle tot de persoon van de cliënt te herleiden gegevens, data en/of resultaten, bij beëindiging van de begeleiding van de cliënt ter beschikking stellen aan opdrachtgever.

Geheimhoudingsplicht personeel en strikte naleving
People in Place is verantwoordelijk voor de geheimhoudingsplicht van het personeel en voor het bij de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde derden.

Als uitvloeisel van het bovenstaande zijn medewerkers en eventuele ingeschakelde derden verplicht tot ondertekening en strikte naleving van dit privacyreglement.

Overig
People in Place zal zich houden aan de bepalingen in zijn privacyreglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens blijft gelden.

Contact:
People in Place BV
Burg. de Raadtsingel 21, 3311 JG Dordrecht
T. 078 – 61 110 40
E-mail: info@peopleinplace.nl
KvK nr. 24409459 / CBP registratie: m1430648

Opgesteld en ondertekend te Dordrecht op september 2010.
People in Place BV
Reinier van der Hel

People in Place is actief in de regio: