• Bel ons 078 - 6 111 040

Home » Privacy Protocol

Privacy Protocol

Privacy
Ons werk brengt met zich mee dat we veel van mensen willen weten. Van telefoonnummer tot werkervaring, van burgerlijke staat tot inkomen, van opleiding tot gezondheid, alles kan relevant zijn voor een goede re-integratie. Natuurlijk moet u de zekerheid hebben dat uw privacy wordt beschermd en dat er met uw gegevens geen dingen gebeuren die u niet wilt.

Daarom hanteren wij een privacy regeling. Hierin kunt u lezen hoe we met uw gegevens omgaan. U kunt deze regeling bij uw consulent opvragen. Dit privacy reglement wordt door ons toegepast en geldt zolang het in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Waarom gegevens registreren?
We verzamelen alleen gegevens die nodig zijn om een goed re-integratietraject te kunnen uitvoeren. De gegevens die we krijgen worden niet voor andere doeleinden gebruikt. We registreren gegevens, die veelal door uzelf worden aangeleverd, en aantekeningen en correspondentie die we lopende het traject met u verzamelen.

Als we een dossier over u van een andere organisatie krijgen (bijvoorbeeld van een uitkeringsinstantie) vallen die gegevens onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en worden ze behandeld met in acht neming van alles wat in deze wet wordt bepaald.

Hoe worden gegevens bewaard?
Uw gegevens worden deels op schrift bewaard in een dossier en deels in ons automatiseringssysteem. Als u wilt, zullen we laten zien wat we over u hebben geregistreerd. Onze registratie is nooit strijdig met de wet, de openbare orde of goede zeden. Mochten er verkeerde feiten in het dossier staan, dan heeft u er recht op dat die worden aangepast.

Sommige gegevens liggen gevoeliger dan andere, zoals godsdienst, afkomst of politieke kleur. Deze gegevens worden door ons niet geregistreerd, tenzij dit een goede uitvoering van het reïntegratietraject in de weg staat. Gevoelige gegevens die anderen aan ons overdragen, zoals medische informatie, worden door ons altijd extra vertrouwelijk behandeld.

Meestal worden de kosten voor uw begeleiding betaald door een ander, bijvoorbeeld uw werkgever of een uitkeringsinstantie. We houden deze opdrachtgever tijdens het traject altijd goed op de hoogte van de voortgang. Van alle schriftelijke rapportages krijgt u van ons automatisch een afschrift c.q. een kopie per mail voordat de rapportage aan de opdrachtgever verzonden wordt.

Geheimhouding
Alles wordt door ons vertrouwelijk en onder geheimhouding behandeld, en dan in principe alleen door de consulent/trainer die u begeleidt. We verstrekken geen informatie over u aan derden (anderen buiten onze eigen organisatie). Daar wijken we alleen van af in het belang van uw traject, bijvoorbeeld voor een beroepskeuze test, een bemiddeling of een opleiding.

Gegevens weer verwijderen
Als u niet langer bij ons in begeleiding bent, wordt uw dossier gesloten. Dit dossier blijft maximaal 5 jaar bewaard. Die periode hebben we nodig voor onze administratie, bijvoorbeeld voor resultaatmeting of boekhoudkundige controles. Uiteraard kan uw dossier al die tijd alleen door bevoegde mensen worden ingezien.

In sommige gevallen wordt uw dossier direct na afloop van de begeleiding weer overgedragen aan de opdrachtgever, zoals een uitkeringsinstantie.

People in Place is actief in de regio: