• Bel ons 078 - 6 111 040

Nieuws

Home » Nieuws » Kamerbrief Minister Asscher evaluatie Wet modernisering Ziektewet

Kamerbrief Minister Asscher evaluatie Wet modernisering Ziektewet

Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over de doeltreffendheid en de effecten van de Wet modernisering Ziektewet. Deze wet heeft als doel de werkhervatting van ZW-gerechtigden te stimuleren, hun ziekteverzuim terug te dringen en hun instroom in de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen te voorkomen.

Lees de gehele brief hier.

Een aantal uitspraken uit de brief van minister Asscher aan de Tweede Kamer

‘Op dit moment, bijna drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet, is het nog niet mogelijk een volledig zicht op de werking van de Modernisering ZW te geven,’ echter 'vooruitlopend op de integrale reactie eind volgend jaar, kan ik u nu al aangeven dat de eerste evaluatie-uitkomsten bemoedigend zijn. De eerste tekenen zijn zichtbaar dat de beoogde doelen van de Modernisering ZW behaald worden. Conform verwachting is het aantal werkgevers dat kiest voor eigenrisicodrager schap toegenomen, zij nemen een actieve houding aan in de begeleiding van ZW-gerechtigden.’

Een aantal ontwikkelingen die zich af hebben gespeeld

‘Sinds 2003 is het ziekteverzuim en de instroom in de arbeidsongeschiktheidsregelingen fors gedaald, mede dankzij de Wet Verbetering Poortwachter (WVP), de Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (Wet VLZ) en de Wet WIA.’

‘Voor werkgevers zijn financiële prikkels geïntroduceerd. De ziekte- en arbeidsongeschiktheidslasten van uitzendkrachten en werknemers met een tijdelijk dienstverband worden per 2014 toegerekend aan de laatste werkgever. Voor middelgrote werkgevers wordt de premie deels sectoraal en deels individueel bepaald. Voor kleine werkgevers is een sectoraal bepaalde premie van toepassing. Per 2017 wordt de premiestelling WGA-vast en WGA-flex samengevoegd en kan een werkgever ervoor kiezen eigenrisicodrager te worden voor WGA-vast in combinatie met WGA-flex. Deze financiële prikkels stimuleren werkgevers om het ziekteverzuim en instroom in arbeidsongeschiktheidsregelingen voor alle werknemers (vast en flex) te beperken.’

‘Voor ZW-gerechtigden is een tweetal maatregelen getroffen. Ten eerste is het ZW-criterium aangepast. Na het eerste ZW-jaar wordt via de eerstejaarsziektewetbeoordeling (Ezwb) beoordeeld of de ZW-gerechtigde in staat is om meer dan 65 procent van zijn maatmaninkomen te verdienen met het verrichten van algemeen geaccepteerde arbeid. Is dat het geval, dan wordt het ziekengeld beëindigd. Ten tweede zijn de re-integratie- en sollicitatieverplichtingen voor ZW-gerechtigden aangescherpt conform de verplichtingen die reeds golden voor WGA-gerechtigden.’

Conclusie; de volgende risico’s worden duidelijk

‘Sommige werkgevers ervaren de wet als onrechtvaardig, omdat zij (mogelijk jarenlang) financieel verantwoordelijk blijven voor werknemers die soms maar heel kort in dienst zijn geweest. Werknemers geven aan dat de wet kan leiden tot risicomijdend aannamebeleid en zal leiden tot een verslechtering van de positie van werknemers zonder vast dienstverband ten opzichte van werknemers met een vast dienstverband. Door de invoering van premiedifferentiatie worden (middel)grote werkgevers geprikkeld om het ziekteverzuim te beperken. Het is van belang dat werkgevers niet alleen voor hun vaste werknemers maar ook voor werknemers zonder vast dienstverband verantwoordelijkheid nemen.’

Echte conclusies worden echter pas duidelijk na de resultaten van de effectenanalyse en de UWV-monitor 2016. Minister Asscher geeft eind 2016 een integrale reactie op de onderzoeksresultaten.

Bron: Rijksoverheid 

Terug naar overzicht

People in Place is actief in de regio: