• Bel ons 078 - 6 111 040

Nieuws

Home » Nieuws » Asscher verrast Arbosector met nieuwe maatregelen!
Arbo web

Asscher verrast Arbosector met nieuwe maatregelen!

Het moet een fijne lentedag voor hem zijn geweest. Minister Asscher kondigde 21 april een pakket maatregelen aan met daarin een verrassing voor de Arbosector. Hieronder enkele punten uit het pakket.

Wijzigingen rondom minimumloon

Jongeren krijgen over enkele jaren het ‘volwassen’ minimumloon met 21 in plaats van 23 jaar. Aanhoudende acties leidden in september tot een meerderheidsmotie in de Tweede Kamer voor ‘een substantiële verhoging’. De Nederlandse minimumjeugdlonen zijn lager dan elders. De Raad van Europa noemde ze in 2015 nog ‘manifestly unfair’: ze staan op gespannen voet met het Europees Sociaal Handvest. Het beginsel ‘gelijk loon voor gelijke arbeid’ daarin zou overigens een volledig minimumloon met 18 jaar impliceren. Ook opmerkelijk is dat de voorgenomen leeftijdsgrens ongunstiger is dan de 20 jaar die werkgeversvoorzitter De Boer vorig jaar nog opperde. Dat geeft aan hoe Asscher zijn hele pakket maatregelen heeft uit onderhandeld met de sociale partners.

Een opsteker voor hem is dat stukloon straks moet uitkomen op het wettelijk minimumloon: belangrijk voor pakketbezorgers. De VVD zal tevreden zijn met het afzien van nieuwe wetgeving over payrolling.

Aanpak verzuim

Verzekeraars baseren hun premies voor loondoorbetaling langzamerhand meer op voorzien verzuim dan op de percentages uit het verleden. Dat dempt schokken in de  heffing. De minister gaat in gesprek met de verzekeraars om deze stabiliteit te bevorderen. Ook zal het mogelijk worden dat niet alleen werknemers maar ook werkgevers een vervroegde IVA-keuring door UWV kunnen vragen.

Transitievergoeding uit Algemeen werkloosheidsfonds

Voor werkgevers een doorn in het oog: de vergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte met re-integratie inspanningen. Dat bracht ‘slapende dienstverbanden’: geen beëindiging maar ook geen loon. Asscher wil gelijke behandeling met ander ontslag, maar geen knelpunt voor werkgevers meer. Hij zal de vergoeding laten betalen uit het Algemeen werkloosheidsfonds waar werkgevers dus meer premie moeten inleggen. De bewindspersoon wil kijken of dit met terugwerkende kracht kan. De nodige wetswijziging kan 1 januari 2018 in werking treden.

De verrassing: tweede spoor op ‘dwingend advies’ van bedrijfsarts?

Werkgevers vinden het lastig om een werknemer te re-integreren bij een andere werkgever. Arbodienstverleners zien vaak dat zo’n traject alleen een schijnmaatregel is, om een loonsanctie te voorkomen. Asscher wil dit verlichten. Hij schrijft: “Werkgever en werknemer blijven er verantwoordelijk voor dat er voldoende re-integratie inspanning worden geleverd”. De werkgever moet er dan echter bij voldoende inspanningen wel op kunnen vertrouwen dat hij niet alsnog de kans loopt op een loonsanctie. Het wel of niet en het moment van inzetten van een tweede spoortraject wordt de keuze van werkgever en werknemer op basis van advies van de bedrijfsarts. Een en ander leggen zij vast in een plan van aanpak. Dit wordt bijgesteld indien daartoe aanleiding is.

UWV toetst vervolgens of het re-integratietraject conform het plan van aanpak is verlopen. Het wel of niet, het te laat of te vroeg inzetten van een tweede spoortraject zal hierdoor niet langer kunnen leiden tot een loonsanctie van UWV. ... De rol voor de bedrijfsarts blijft in de nieuwe situatie hetzelfde. Werkgever en werknemer moeten uit kunnen gaan van het oordeel van de bedrijfsarts. Een (kleine) werkgever dient immers niet te worden afgerekend wanneer deze het advies van een bedrijfsarts opvolgt.

Sommigen lezen hier dat het advies van de bedrijfsarts op dit punt gerespecteerd zal worden door UWV. De bedrijfsarts geeft dan een dwingend advies aan werkgever en werknemer. Anderen menen dat het advies en het voornemen voor wel of niet tweede spoor inzetten, eerst getoetst moet worden door UWV. Het ministerie zegt hierover: ‘de richting is aangegeven, maar de uitwerking zal nog volgen’. U en ik wachten maar af: hoe dan ook lijkt er een cruciale rol voor de bedrijfsarts.

Asscher schreef al dat hij dit verder vorm zou geven mede met lopend onderzoek naar de werking van het tweede spoor. Hij informeert de Kamer nader “rond de zomer”. Er is hier géén wetswijziging nodig. Aanpassing van de UWV-poortwachtertoets volstaat volgens mij, dus dit kan snel beslag krijgen. De uitwerking vraagt zeker aandacht van de arbosector: volgen er sancties? Zo nee, hoe dwingend is de wet dan nog? Zo ja, als er een tussentijdse toets komt, hoe breekt dat in op het succesvolle beginsel van ‘twee jaar private verantwoordelijkheid’? Tweede spoor activiteiten zijn er vooral in het tweede verzuimjaar. Bij afschaffen of collectief financieren van het tweede jaar (overwegingen in de SER) én een ‘gratis transitievergoeding’ zal het tweede spoor verdwijnen, lijkt de logica te zeggen. Op internet vraagt men zich af of de bedrijfsarts nu opeens arbeidsmarktspecialist moet zijn. Het antwoord is: nee, natuurlijk niet. Men vergeet dat artikel 7a van de Regeling Procesgang 1e en 2e ziektejaar al elf jaar arbodienst of bedrijfsarts verplicht te zorgen voor aanvullende deskundigheid.

Beperken bovenmatige loondoorbetaling blijft slepen

Asscher meldt tenslotte in gesprek te zijn met de sociale partners, om de bovenwettelijke loondoorbetaling te beperken tot 170% in twee jaar. Dit conform het Najaarsakkoord 2004! Alleen bij voldoende re-integratie inspanningen zou meer kunnen worden betaald. Hiervoor is een grote kamermeerderheid, maar niemand kan inbreken in de contractvrijheid van werkgevers en werknemers.

Meer informatie over dit thema

Lees hier meer over het thema wetgeving. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@peopleinplace.nl of bel met 078 6 111 040. 

Terug naar overzicht

People in Place is actief in de regio: