• Bel ons 078 - 6 111 040

Coaching

Home » Diensten » People in Coaching » Coaching » Preventie coaching (terugkeer coaching)

Preventie coaching (terugkeer coaching)

Regelmatig melden werknemers zich ziek met vage lichamelijke en stress gerelateerde klachten, terwijl er psychische problemen op de achtergrond spelen. Het is voor de werkgever in dergelijke gevallen lastig om inzicht te verkrijgen in wat er in het leven of werk van de werknemer speelt en hier adequaat op te reageren. Psychische problemen bij werknemers zijn vaak complex. Zeker omdat ze gerelateerd zijn aan het werk, de thuissituatie en/of de persoon zelf of een combinatie van deze factoren.

De ervaring leert dat de verzuimbegeleiding van werknemers met psychische problematiek vaak moeizaam verloopt. Snel en helder inzicht in wat er speelt en de mogelijkheden tot interventie zijn voor zowel de werknemer als de werkgever van groot belang. Voor de werkgever zorgt dit voor inzicht in het herstelproces en voor de werknemer voor directe ondersteuning, daar waar in de reguliere zorg wachttijden zijn. Het ziekteverzuim kan op deze manier worden beperkt en de goede relatie tussen werknemer en werkgever blijft behouden.

De werkwijze van preventie coaching 

De preventie/ terugkeercoach brengt door middel van een gericht vragenprotocol in kaart wat de oorzaak is van het mentale verzuim. Op grond daarvan kan er direct gerichte ondersteuning ingezet worden. De aard van het verzuim kan liggen in verminderde mentale belastbaarheid als gevolg van een life-event of andere privé-gerelateerde problematiek of in een psychische medische aandoening. 

Bij verminderde mentale belastbaarheid draagt de terugkeercoach de verantwoordelijkheid voor het verzorgen van een coaching traject. Dit traject is gericht op een zo snel mogelijke terugkeer in het eigen dan wel ander passend werk bij de eigen werkgever. Bij een psychische medische aandoening stelt de preventiecoach op korte termijn een verwijzing naar een psycholoog voor. De preventiecoach vervult in deze de rol van procesbewaker. Hoe verloopt het behandeltraject bij de psycholoog? De preventiecoach fungeert als spil tussen werkgever, werknemer en behandelaar. Zodra de betreffende werknemer weer re-integratiemogelijkheden heeft, draagt de preventiecoach, in overleg met de werkgever en de werknemer, zorg voor het opstarten van de re-integratie. Zo nodig schakelt de preventiecoach hierbij een arbeidsdeskundige in.

Het doel van preventieve coaching 

Het doel van deze dienstverlening is het zoveel mogelijk bekorten van de verzuimduur. De uitgevallen werknemer met mentale problematiek wordt adequaat ondersteund en begeleid. Voor de werkgever impliceert deze vorm van dienstverlening het zo beperkt mogelijk houden van de (financiële) schadelast als gevolg van improductiviteit van de betreffende werknemer.

De kwaliteit van onze terugkeercoach 

De preventie terugkeercoach is een re-integratiecoach en heeft een HBO Psychologie achtergrond. Het voorstel met betrekking tot een verdere begeleiding door de preventiecoach zal gefundeerd worden aangeboden op basis van een maatwerkofferte. De werkgever kan ter ondersteuning geïnformeerd worden over het herkennen van symptomen die duiden op mentale problematiek.

 

People in Place is actief in de regio: